Avís Legal de Mobles Güell

 1. Informació Corporativa

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que el present Lloc web és propietat de MOGUSA 1820, S.L., amb CIF B-43872761, i domicili a Ctra. del Vendrell, 1 – 43718 Masllorenç (Baix Penedès)

Pot contactar amb nosaltres al telèfon  +34 977 628 110, o bé a través del correu electrònic info@mobles-guell.com.

Aquesta societat es troba inscrita al Registre Mercantil de Tarragona amb les següents dades registrals: Tom 2.244, Foli 49 , Full T34.850 Inscripció 1ª.

 

 1. Protecció de Continguts

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits per MOGUSA 1820, S.L., en el present Lloc web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o “look and feel”: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a MOGUSA 1820, S.L. i/o a tercers als quals els han cedit els seus drets.

En cap cas, l’accés al Lloc web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, tret que s’estableixi expressament el contrari. Els presents termes i condicions d’ús del Lloc web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Queda prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc web.

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem ho posin en el nostre coneixement com més aviat millor.

 

 1. Accés i ús del Lloc web

Tant l’accés al Lloc web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc web de conformitat amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els continguts del Lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de MOGUSA 1820, S.L., dels altres usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present Lloc web o impedir la normal utilització del mateix per part dels usuaris.

MOGUSA 1820, S.L.,  no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques,  ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de:

 • la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per MOGUSA 1820, S.L., a través del seu Lloc web;
 • un mal funcionament del navegador;
 • l’ús de versions no actualitzades del mateix.

 

 1. Enllaços a tercers

En el present Lloc web es poden utilitzar enllaços amb altres pàgines o llocs web. MOGUSA 1820, S.L. no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web, llocs als quals accedeix l’interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.

Així mateix, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del Lloc web de MOGUSA 1820, S.L., que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari) i/o en els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent així mateix a MOGUSA 1820, S.L. de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot l’anterior.

 

 1. Xarxes socials

Li informem què MOGUSA 1820, S.L., pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de MOGUSA 1820, S.L.,  es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

MOGUSA 1820, S.L., tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-li d’activitats productes o serveis de MOGUSA 1820, S.L., així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que MOGUSA 1820, S.L.,  consideri no apropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, MOGUSA 1820, S.L., es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

 

 1. Virus, pirateria i altres atacs informàtics

Vostè no ha de realitzar un ús indegut d’aquest Lloc web mitjançant la introducció intencionada en el mateix de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu.

Vostè no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquest Lloc web, al servidor en què es troba allotjat o en qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb el nostre Lloc web.

Vostè es compromet a no atacar aquest Lloc web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.

L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat a usar aquest Lloc web.

No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar el seu ordinador, equip informàtic, o materials com a conseqüència de l’ús d’aquest Lloc web o de la descàrrega de continguts del mateix o a la qual el mateixa redirigeix.

 

 1. Modificació d’Avís Legal, Política de Privacitat i de Protecció de Dades.

El Responsable del Lloc web es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privadesa per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, devent l’usuari consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques a fi de comprovar o cerciorar-se de l’existència de canvis en les mateixes, prenent com a referència la data de l’última actualització.

 

 1. Legislació aplicable i jurisdicció

Les qüestions que se suscitin entre el Titular i l’usuari en relació a l’ús d’aquest Lloc web, els seus continguts, i les relatives a la interpretació, validesa i compliment d’aquestes Condicions, es regiran per les seves pròpies clàusules, i respecte al que no estigués previst per la normativa aplicable vigent.

Qualsevol controvèrsia entre el Titular i l’usuari se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del Vendrell, renunciant l’usuari expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li. Si vostè és consumidor, res en la present clàusula afectarà als drets que com tal li reconeix la legislació vigent.

btt