Condiciones generals de venda online

0. INFORMACIÓ GENERAL

Aquestes condicions generals de compravenda regulen expressament les relacions sorgides entre la web de venda online de Mobles Güell i els clients que es donin d’ alta com a usuaris i adquireixin productes a través d’ella, completant els pactes establerts en l’ordre de compra electrònica. Aquest fet expressa el coneixement íntegre i l’adhesió plena i sense reserves a cadascuna d’aquestes condicions generals.
La web de venda online és propietat i responsabilitat de MOGUSA 1820 SL (en endavant “Mobles Güell”) amb C.I.F. B-43.872.761 i domiciliada a la Ctra. del Vendrell, nº 1 de Masllorenç. La societat està inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 2.244, de la Secció de Societats, foli 49, full nº T34.850, inscripció 1a.
La plataforma de comercialització de venda a traves del lloc web:
https://www.mobles-guell.com

1 ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL CANAL ON-LINE

L’accés i ús d’aquest canal de venda, és lliure, gratuït. Per a la compra dels productes a través de la botiga online, Mobles Güell sol·licitarà als usuaris que es registrin complimentant el formulari electrònic seguint les instruccions indicades en el mateix. Durant tot el aquest procés de registre el client facilitarà únicament dades exactes i veritables.
El nom d’ usuari i la contrasenya són elements habilitadors per accedir i efectuar les compres i tenen caràcter confidencial, personal i intransferible. El nom d’usuari no podrà ser modificat pel client, però si la contrasenya mitjançant l’accés a “el meu compte” dins de la pàgina web.

1.2 COMUNICACIONS

Tota comunicació entre el client i Mobles Güell, per ser vàlida i vinculant, es realitzarà a l’adreça de correu: info@mobles-guell.com o al telèfon 977 628 110.

1.3 ATENCIÓ AL CLIENT

Per fer consultes l’usuari haurà enviar un correu electrònic a: info@mobles-guell.com o trucar al telèfon 977 628 110 en el nostre horari de treball que es pot trobar a la web.

1.4 RESERVA DE DOMINI

És condició essencial de la perfecció de la contractació, que el client procedeixi al pagament íntegre del preu de la compravenda. En conseqüència el client autoritza expressament a Mobles Güell a retindre i no lliurar la comanda de compra si no es realitza el pagament en la seva totalitat, donant dret a Mobles Güell a cobrar les despeses ocasionades en cas de no pagament de la comanda.

2. COMPRA DE PRODUCTES

Els productes de venda són els que mostren a les imatges i les seves característiques són les que consten descrites; per tan les mides, composició i els acabats no són modificables. Són productes únics de liquidació d’exposició amb marques d’ús, cosa que respon al seu preu. Si ho precisa, pot sol·licitar-nos imatges dels defectes en cada cas.
Llevat d’indicació expressa, en el preu de les composicions i del mobiliari exposat al lloc web, no s’inclouen els complements, llums, matalassos, somiers ni articles de decoració.
La mesura de certs productes, especialment sofàs, matalassos o altres entapissats, a causa de les característiques especials de fabricació i els seus components, pot variar en +/-5 centímetres per element.
Els colors de les fotografies dels productes tenen un caràcter merament orientatiu, no seran vinculants, ja que depenent del dispositiu des del qual es visualitzin els productes pot mostrar lleugeres variacions de to i color respecte dels que es rebin, especialment si es tracta de mobiliari realitzat amb matèries primeres naturals (pell, marbre, teixits).
Mobles Güell no serà responsable dels possibles errors derivats de la incompleta o incorrecta informació proporcionada pel client quant a especificacions de mides per a on va el producte o qualsevol altra dada que pugui ser rellevant per a realitzar el lliurament i muntatge del producte comprat. Per això, aconsellem que els usuaris d’aquest servei comprovin i verifiquin que les dades proporcionades siguin les correctes, i en cas de dubte preguntin a la botiga.
Mobles Güell es reserva el dret d’eliminar o incorporar productes sense previ avís.

3. PREUS I DISPONIBILITAT

Els preus de venda són amb impostos, transport i muntatge, en un radi de 50 km des de Mobles Güell. Per distancies superiors hi haurà un recàrrec addicional en ports, que es valorarà en cada cas i s’informarà a la confirmació de la comanda de venda.
Mobles Güell es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment però els productes es facturaran segons els preus indicats en la pàgina Web en el moment de realitzar la comanda i sota reserva de disponibilitat en aquesta data.
Un cop es procedeixi a manifestar la seva conformitat en la compra del producte a través de la pàgina web s’enviarà una confirmació automàtica de la comanda realitzada. No obstant, aquesta confirmació no comportarà la perfecció del contracte i no validarà les condicions de preus erronis.
La perfecció de la compravenda es produirà un cop Mobles Güell envií al client la confirmació de la venda amb les condicions de la mateixa prèvia verificació de que el producte està amb estoc i que el client formalitzi el pagament. Mobles Güell tindrà la facultat en aquesta confirmació de la venda de informar al client de que s’ha comès un error en la introducció del preu d’un article, informant-ne el més aviat possible de la incidència per oferir l’opció de cancel·lació o manteniment de les condicions amb el preu correcte. Sense l’expressa conformitat a les condicions correctes de preu, i pagament complert de les mateixes, no s’entendrà perfeccionada la venda i no es procedirà a donar curs a la comanda, quedant la mateixa sense efecte de forma automàtica i sense necessitat de posterior formalitat.
El client accepta que Mobles Güell admetrà la seva comanda del producte que es visualitza. En cas que un producte ja no estigui disponible no es confirmarà la comanda, i es reintegrarà qualsevol quantitat abonada conforme a la modalitat de pagament realitzada pel client o mitjançant transferència en un termini de 14 dies.
En la venda de productes mitjançant promocions, els clients només podran sol·licitar-los durant el període de vigència de l’oferta sempre que el producte estigui en estoc, encara que la mateixa segueixi estant publicitada fora del període de vigència; una vegada finalitzat el seu termini o havent esgotat les seves existències, deixaran d’estar a la venda.

4. SISTEMES DE PAGAMENT

Pot abonar les seves compres mitjançant, transferència bancària i targeta de crèdit o dèbit, i finançament. Les transaccions comercials són realitzades en un entorn de servidor segur sota protocol SSL i totes les comunicacions es transmeten codificades per assegurar el major nivell de protecció.

4.1 TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

Per pagar mitjançant aquest mitjà haurà de realitzar un ingrés o una transferència per l’ import de la comanda al compte indicat en formalitzar la compra. No s’accepta l’ingrés de xecs o similars.
Aquestes operacions requereixen entre 24 i 48 hores laborables depenent de les entitats que intervenen en el procés. És imprescindible que en aquest ingrés o transferència es faci constar el número de comanda facilitat en la confirmació de la compra, així com la identificació del titular.
Si en el termini de 7 dies a partir de la compra no s’ha realitzat la transferència o ingrés en el compte bancari indicat, es procedirà a l’anul·lació automàtica de la venda comunicant-ho al client mitjançant correu electrònic.

4.2 TARGETA DE CRÈDIT I DÈBIT

El sistema de Comerç Electrònic Segur desenvolupat per Visa i Màster Card es basa en una plataforma de pagaments segura a través d’Internet on l’emissor de la targeta identifica el titular de la mateixa abans d’autoritzar el pagament garantint la privacitat de les seves dades.
Aquest servei està directament proporcionat per l’entitat emissora i, si s’escau, per l’ entitat de crèdit corresponent, essent de la seva responsabilitat qualsevol incidència que pogués sorgir en el procés. Pot ser necessari un PIN específic per a compres per Internet.
No s’accepten targetes American Express ni Diners Club.

4.3 FINANÇAMENT

Es podrà finançar a traves de la financera Cetelem, les condicions seran les fixades per aquesta entitat en cada moment.

5. COMANDES I TERMINI DE LLIURAMENT

Un cop es rep l’ordre de compra degudament emplenada, es remet una confirmació automàtica de la comanda realitzada a l’adreça de correu electrònic indicada pel client, tal i com s’ha deixat constància anteriorment, aquesta confirmació no comportarà la perfecció del contracte.
IMPORTANT: es considerarà perfeccionada la compravenda i per tant, es considera que la comanda inicia el seu curs, quan Mobles Güell confirmi el cobrament del preu en el compte bancari o, en cas de pagament finançat, es rep l’ aprovació definitiva per part de l’ entitat que concedeix el crèdit. En ambdós casos, Mobles Güell enviarà una comunicació confirmant la perfecció de la compravenda al client.
El client ha de facilitar totes les dades necessàries i correctes per a que es pugui fer correctament l’entrega, tals com característiques d’accés a l’edifici o immoble, dificultats d’accés, característiques de l’habitatge que puguin afectar al transport i muntatge, etc.
El termini de lliurament de les comandes es pactarà amb el client.
Seran causes alienes a Mobles Güell que comportin un retard en l’entrega (sense ser exhaustives sinó enumeratives):
– Inexactitud de les dades requerides al client en emplenar l’ ordre de compra.
– Impossibilitat de lliurament de la comanda en el lloc indicat per falta d’accés adequat o qualsevol altra causa atribuïble al client.
L’empresa quedarà alliberada del compliment de les seves obligacions de lliurament previstes en aquestes condicions generals declinant tota responsabilitat al respecte i es cobrarà un recàrrec del 10 % del valor de la comanda per despeses d’emmagatzematge. El pagament d’aquest recàrrec serà condició essencial per programar i fer la nova entrega del producte.
Mobles Güell no serà responsable si no es duu a terme el lliurament de la comanda en el seu termini per casos de força major o no imputables a Mobles Güell.

6. ENVIAMENT I MUNTATGE

Els preus de venda són amb impostos, transport i muntatge inclosos, per compres superiors a 600 € en un radi de 50 km des de Mobles Güell.
Per distancies superiors hi haurà un recàrrec addicional en ports, és important que el client indiqui clarament la localitat a on va la comanda per a poder donar el preu correcte.
El cost d’enviament per a compres amb import inferior a 600 €, es valorarà en cada cas segons el lloc de l’entrega i s’especificarà en la confirmació de la comanda que apareixerà abans de validar la compra. Serà requisit en aquest cas l’acceptació expressa del client del import i el seu previ pagament al lliurament de la comanda.
El preu d’enviament que figuri en l’ordre de compra no es correspon amb el cost d’una eventual devolució per desistiment del client ja que aquesta es realitzaria a un preu ordinari de mercat.
Els lliuraments el realitzen per professionals especialistes en el transport i muntatge de mobles. I aquest servei inclou: l’entrada i/o la pujada al domicili, la col·locació en el lloc triat, i retirada del material d’embalatge si ho requereix el client.
L’habitació on es col·locarà el producte ha d’estar lliure d’objectes.
El compromís de muntatge es refereix exclusivament al mobiliari adquirit i no inclou desmuntar, traslladar o retirar mobles que pugui tenir el client al seu domicili. Només es realitzarà la feina que s’hagi contractat, no es realitzaran serveis addicionals.
Els lliuraments es realitzen de dimarts a divendres (no festius) de 7:00h a 15:00h. La cita s’acorda amb el client prèviament, i al finalitzar l’entrega haurà de verificar la conformitat de la comanda i el correcte estat de la mercaderia de conformitat a les condicions d’adquisició.
Si el lliurament no es pot realitzar el dia acordat a causa de l’absència del client o a dificultats d’ accés no assenyalades prèviament, es generaran unes despeses addicionals equivalents a un nou lliurament i fins i tot recàrrec per costos d’emmagatzematge (veure punt 5).
En el cas que el client demani posposar o finalitzar el servei de muntatge en una altra data posterior al lliurament, degut a causes alienes a Mobles Güell, es generaran unes despeses addicionals corresponents al nou servei de muntatge demanat.
Si desitja modificar la data de lliurament prèviament acordada haurà d’avisar amb un mínim de 72 hores d’antelació a través dels mitjans facilitats per l’empresa.
La manca d’ observacions del client en el moment del lliurament equival a la seva conformitat plena amb els productes rebuts.
En cas que s’adverteixin desperfectes, diferents als que constaven a la seva descripció al moment de la seva adquisició, en el moment de la recepció o instal·lació dels productes adquirits, s’hauran d’especificar clarament les anomalies a l’albarà de l’operari i notificar-les en un termini màxim de 24 hores enviant un correu electrònic a: info@mobles-guell.com adjuntant fotografies del producte afectat.
Mai s’ha de tirar l’embalatge dels productes fins a comprovar que es troben en perfecte estat i verificar que coincideixen amb els que va demanar. No desembali els articles de descans com matalassos, coixins i llençols, abans d’assegurar-se que es corresponen amb la seva comanda ja que per raons d’higiene, aquests no admetran canvi o devolució una vegada retirada la seva funda protectora, sense perjudici de la substitució d’aquells que tinguessin defectes de fabricació.
Excepte en el cas de defectes ocults no s’admetrà cap reclamació després de la recepció dels productes per part del client si aquest no ha seguit el procediment detallat anteriorment.

6.1 ACCÉS

El client s’ha d’assegurar que les dimensions dels articles adquirits no suposaran problemes d’accessibilitat a l’immoble on s’efectua l’entrega a través de portes, passadissos, ascensors, replans, etc., i advertirà de qualsevol dificultat que pogués impedir la instal·lació (parets de pladur, sòls en mal estat, etc.).
En cas de ser necessària la contractació de mitjans mecànics com grues o elevadors , el seu cost i risc seran exclusivament a compte del client i haurà de comunicar-se amb antelació per coordinar el lliurament.
No s’ autoritza l’ús de politges o mecanismes similars per pujar o baixar articles per la façana de l’edifici.
De la mateixa manera, el client ha d’ informar, per solucionar possibles problemes, si el domicili es troba en una àrea de difícil accés per a vehicles, dins de zones amb horari delimitat de càrrega i descàrrega o allunyat de nuclis de població.

6.2 CESSIÓ DE RISCOS

El lliurament es realitzarà mitjançant la posada a disposició del producte per Mobles Güell en la direcció indicada pel client en la gestió de compra.
El client assumeix els riscos de deteriorament, danys i pèrdua des del moment en què els productes haguessin estat posats a la seva disposició d’ acord amb aquesta clàusula.

7. GARANTIA

Els articles adquirits i relacionats en aquest contracte, en base al Real Decret-Llei 7/2021, de 27 d’abril, que modifica el Reial decret legislatiu 1/2007 sobre Garanties en la venda de Béns de Consum, queden garantits, amb caràcter general, davant qualsevol defecte de fabricació o disconformitat durant un termini de tres anys des de la data de la recepció de cadascun d’ells reconeixent-se al client el seu dret a la reparació de l’article, substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte. A partir dels dos anys s’haurà d’acreditar per la part compradora, que els vicis o defectes detectats tenien el seu origen en la data de lliurament dels mateixos.
La garantia només serà vàlida en la direcció de lliurament de la comanda i perdrà el seu valor si s’ alteren, modifiquen o substitueixen dades de la factura. Per exigir la garantia es requereix la presentació de la factura de compra, així com un informe detallat dels defectes, enviant un correu electrònic a info@mobles-guell.com.
La garantia no cobreix els desplaçaments, ni les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulació indeguda, instal·lació incorrecta no efectuada pel servei tècnic autoritzat o materials sotmesos a desgast pel seu ús normal. Determinades característiques normals de les matèries naturals (vetes, nusos, marques a la pell…) són signes d’autenticitat i embelleixen un producte, no sent causa de reclamació.
Els matalassos viscoelàstics o els de nucli format íntegrament per làtex no seran vàlids per a bases que no permetin la seva transpiració i tampoc podran incorporar protectors o fundes que impedeixin la seva ventilació ja que afavoreixen l’ aparició d’ humitats.

7.1 TARIFES SERVEIS POSTVENDA

Les despeses que originin la reparació de peces no imputables a Mobles Güell, són a càrrec del client sota les tarifes següents amb impostos inclosos: Ma d’obra 101 € l’hora i desplaçament: 0,65 € el kilòmetre (anada i tornada des del nostre magatzem), més el IVA corresponent.

8. DEVOLUCIONS

Disposa de 14 dies naturals comptats a partir de la recepció de la comanda per comunicar el desistiment de la compra i devolució, o canvi d’un producte mitjançant correu electrònic a info@mobles-guell.com, indicant clarament totes les dades del client, la referència de la comanda i la seva causa ben justificada.
Una vegada aprovada la sol·licitud, en el cas d’una devolució, el producte haurà d’entregar-se en perfectes condicions, amb l’embalatge original i juntament amb una còpia de l’albarà de lliurament.
Quan es tracti d’enviaments erronis o productes deteriorats, Mobles Güell admetrà la devolució i es farà càrrec dels costos de transport sempre que l’usuari hagi comunicat aquesta circumstància dins del termini i condicions assenyalades.
Els costos que generi la seva recollida aniran a càrrec del client i es correspondran amb un 20% de l’import de l’article objecte de devolució, establint un mínim de 30 euros.
Després d’haver rebut la mercaderia en el nostre magatzem i comprovat el seu estat, el client obtindrà els diners de la seva devolució, descomptant les despeses de transport, conforme a la modalitat de pagament realitzada o mitjançant transferència bancària en un termini màxim de 14 dies hàbils.
En el cas dels canvis, si el preu és superior haurà d’abonar-se la diferència amb caràcter previ al seu nou enviament; i si és inferior rebrà reemborsament equivalent.
No admetran canvi ni devolució dels productes destinats a ús íntim als quals se’ls hagi retirat la seva funda protectora com matalassos, llençols, coixins… tal i com consta convingut en les presents condicions.

9. TRACTAMENT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

MOGUSA 1820 SL respecta la seva privacitat i, d’acord amb el que estableix el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades (RGPD), amb aquest document s’accepta la incorporació de les dades personals subministrades pel client als fitxers automatitzats d’aquesta empresa. Aquests es conservaran de forma confidencial, i en cap cas seran transmesos a terceres persones, garantint l’adopció de les mesures necessàries per assegurar aquest tractament.
Les dades estan registrades a un fitxer de MOGUSA 1820 SL, a la Ctra. del Vendrell, nº 1, de Masllorenç. El client pot exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició de les seves dades, per escrit per mitjà del sistema de carta, fax o correu electrònic a info@mobles-guell.com. La finalitat de les dades és per l’execució de les funcions pròpies de la nostra activitat, gestió de la venda, facturació, transport i per encàrrec del client per a la seva informació.

9.1 FINALITAT

L’informem que les Dades de Caràcter Personal recollides, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès, així com realitzar la facturació dels productes adquirits a la nostra Pàgina Web. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

9.2 LEGITIMACIO

Les Dades de Caràcter Personal obtingudes en aquesta Pàgina Web, així com l’oferta de productes i serveis oferts, està basada en el consentiment que se li sol·licita a l’interessat. L’ interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

9.3 DESTINATARIS

No se cediran dades a tercers, llevat d’ obligació legal.

9.4 DRETS

Vostè, com a interessat directe, té dret a obtenir confirmació sobre si a MOGUSA 1820 SL estem tractant dades personals que li concerneixen, o no. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. MOGUSA 1820 SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’ exercici o la defensa de possibles reclamacions.
En determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, i transmetre’ls o demanar que se’ls proporcionem a un tercer sense objecció per la nostra part (dret a la portabilitat de dades).
En determinades circumstàncies, l’ informem que tindrà dret a no ser objecte d’ una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’ elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o l’ afecti significativament de manera similar.

9.5 COOKIES

Amb la finalitat de millorar els accessos, informació i seguretat, la web de Mobles La Fàbrica utilitza arxius “cookies” que s’instal·len en la memòria del navegador o en el disc dur de l’ordinador de l’usuari.
Llegeix atentament la secció d’ajuda del seu navegador per conèixer més sobre com activar el “mode privat”. Si bé podrà seguir visitant la nostra web, la navegació pot no ser òptima i algunes utilitats poden no funcionar correctament així com la qualitat i rapidesa del servei prestat.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles i les parts se sotmeten, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals del domicili de l’ usuari.

Condiciones generals de venda a la botiga

Aquestes condicions de venda, són el marc que regirà les relacions comercials entre MOGUSA 1820 SL i el client.

El producte que es ven a la botiga, mobles, sofàs, complements, etc., es fabrica o es prepara a partir de l’encàrrec del client, pel que es fa especialment per ell. El que s’ha comprat es reflecteix en un full de comanda, especificant producte, quantitat i preu, i si cal, també, s’especifiquen altres característiques, a la fi de produir, amb fidelitat, el que el client ha comprat. El client dona la conformitat de la comanda i d’aquestes condicions de compravenda. Aquesta és una compra personalitzada, llevat que s’indiqui el contrari en el full de comanda.

INFORMACIÓ DE PRODUCTES PRODUÏTS AMB MATÈRIES NATURALS

Tots els productes que per la seva elaboració es fan servir matèries naturals el client queda informat que hi pot haver diferents variacions i marques; a títol enunciatiu i no taxatiu:

La pell és un producte natural i únic, no existeixen dues pells que siguin idèntiques, així es que: arrugues de creixement, picades d’insectes, ferides, cicatrius, o altres marques rebudes per l’animal en la seva vida són signes d’autenticitat; i que en les tapisseries, no es pot garantir la perfecta igualtat de colors i de teles.

En les xapes: dibuixos d’aigües de la fusta i variacions de tons; en els massissos: dibuixos d’aigües, nusos i variacions de tons; en els marbres o similars: diferències de to i/o formes dels dibuixos; i altres variacions d’altres materials que pugui tenir el producte final; aquestes són característiques que enalteixen i autentiquen el producte, ja que la natura no dona mai dos productes iguals. En aquests casos descrits no seran motiu de reclamació en la seva comanda personalitzada.

PREUS

El preu inclou l’IVA, el transport i el muntatge, si no s’especifica el contrari a l’etiqueta o al full de comanda. Un cop formalitzada, la comanda no patirà cap tipus de variació, encara que el producte veiés modificat el seu valor de mercat. La comanda es fa manualment en el moment de fer la compra, i pot estar subjecte a errors de producte i càlcul, i quedarà en ferm, a no ser que MOGUSA 1820 SL notifiqui al client algun error de producte o de preu. En aquest cas el client tindrà dret a desistir de la compra o confirmar-la amb les rectificacions dels errors detectats.

Qualsevol feina addicional sol·licitada pel client, que no estigui inclosa en la comanda, es pressupostarà i facturarà d’acord amb els preus vigents en cada moment, que estan exposats a la botiga i que el client pot demanar al personal. En el cas de l’acceptació del pressupost, les feines es cobraran prèviament a la seva realització.

Cada comanda de producte acumula Punts que se li atorgaran un cop la comanda estigui preparada, facturada, i entregada. Els punts tenen unes condicions i caducitat (el client pot consultar la política del programa de punts a la pagina web https://mobles-guell.com).

COMANDES PERSONALITZADES I PAGAMENT

La seva comanda és personalitzada i queda sotmesa a condició suspensiva i no s’entendrà formalitzada fins a l’abonament del 100 % del seu preu total, a excepció d’acord exprés entre les parts en un sentit diferent.

Un cop feta la comanda no es pot efectuar cap canvi de model, color, tapisseria, mides, etc., a excepció de que sigui expressament acceptada i pactada amb MOGUSA 1820 SL. En qualsevol cas, la modificació o anul·lació de la comanda, ja sigui total o parcial, haurà d’estar expressament convinguda entre ambdues parts.

El curs d’una comanda serà suspès si es produeixen anomalies per causa aliena a MOGUSA 1820 SL, aquesta serà comunicada al client per correu electrònic o telefònicament. El client, en el moment de la comunicació, podrà desistir de la comanda o acceptar les noves condicions de venda o característiques del producte. Pel cas de desistiment, MOGUSA 1820 SL s’obliga a restituir-li l’import abonat, sense interessos ni danys i perjudicis, en el termini màxim de 14 dies.

Pel cas de comandes que per les seves característiques precisin la presa de mides, comprovació d’espais o altres comprovacions per part de MOGUSA 1820 SL., un cop hagin sigut verificades, s’enviarà la comanda informatitzada al correu electrònic designat pel client, a la que aquest últim haurà de donar la conformitat i efectuar el pagament del 100% del total, a excepció d’acord entre les parts en diferent sentit. En la data que aquests dos fets estiguin realitzats s’entendrà com a formalitzada la comanda i es fixarà la data de lliurament de la mateixa.

TERMINI DE LLIURAMENT

Els terminis de lliurament que consten al full de comanda són orientatius i poden oscil·lar, ja sigui pels requeriments de la comanda, per les característiques pròpies de cada producte, o per circumstàncies alienes a MOGUSA 1820 SL. Es per això que es confirmarà la data d’entrega aproximada de la comanda amb el proveïdor, podent ser aquesta modificada.

Quan el client hagi sol·licitat una data concreta d’entrega, MOGUSA 1820 SL l’informarà, de la possibilitat de compliment del termini requerit de conformitat amb el proveïdor, oferint al client la facultat de desistiment sinó es pot complir. Si el client no desisteix en el moment d’efectuar-se la comunicació, s’entendrà acceptada la data del lliurament, aproximada, que se li ha notificat.

Si el client sol·licita lliuraments parcials d’una comanda ja formalitzada, es valorarà el seu procediment en cada cas.

ENTREGA I MUNTATGE

Es planificarà juntament amb el client quan la comanda estigui facturada, pagada i preparada per a ser entregada. Haurà de dur-se a terme en el termini màxim de 15 dies des de la nostra comunicació.

La feina inclosa en una comanda és exclusivament la de transportar i muntar el mobiliari comprat. No inclou desmuntatge o trasllat de mobles vells que pugui tenir el client. Per tant, el client, es compromet que en el moment de l’entrega l’espai estarà lliure per poder fer el muntatge amb la màxima efectivitat. En el cas que no fos així, MOGUSA 1820 SL, es reserva el dret (segons la planificació que es tingui en aquell dia) de no realitzar el muntatge en el dia acordat, fent-se càrrec el client del sobre cost que aquest fet comporti, el pagament del qual serà condició per la nova planificació d’entrega i muntatge.

MOGUSA 1820 SL podrà llogar un elevador de mobles si l’accés a l’habitatge no es pot fer amb els nostres muntadors, tenint en compte les característiques de l’edifici; aquest servei extern a MOGUSA 1820 SL anirà a càrrec del client i constarà com a preu a part a sumar al preu de la comanda.

Si fer el muntatge requereix que es foradi la paret, MOGUSA 1820 SL., no es fa responsable dels possibles desperfectes que es puguin produir per haver-hi qualsevol servei: electricitat, telèfon, o altres serveis que no estiguin a la vista, i els operaris del muntatge no estiguin prèviament advertits. Serà per compte del client la reparació del desperfecte i les despeses addicionals que es produeixin a MOGUSA 1820 SL per tal incident. Tampoc serà imputable al muntatge aquells defectes que per qualsevol motiu pogués tenir la construcció.

GARANTIA, RECLAMACIONS i DEVOLUCIONS

Els objectes o béns adquirits estan GARANTITS davant del comprador designat a la capçalera d’aquest document en els següents termes:

A- El bé té un termini de garantia de fins a tres anys des la data de lliurament.

B- Per la falta de conformitat en el bé, per l’existència de defecte en el producte, i que es posi de manifest durant un termini de dos anys a partir de la data del lliurament, es garanteix la reparació totalment gratuïta dels vicis o defectes originals, o la substitució o devolució de l’import si l’objecte reparat no quedés en condicions òptimes per a l’ús al qual va destinat.

C- Pel cas de reclamació passats aquests dos anys i fins als tres anys, el client haurà de demostrar que el defecte era d’origen, i que aquest no es deu a un mal ús o al pas del temps.

D- El client que adquireixi productes d’exposició els haurà de revisar i els acceptarà tal com són, quedant informat de que poden tenir el seu preu reduït pel fet de que els productes d’exposició sempre seran considerats com a “resta”; ja que són productes que han estat exposats a l’abast del públic i per tant, tenen algun defecte o deteriorament, pel que no tindrà garantia ni dret a fer cap devolució, ni reparació, ni substitució, per aquests defectes ja existents en el moment de la compra. Per la resta del producte té un any de garantia.

Feta la comunicació al client de que la comanda està preparada pel seu lliurament, si la data d’entrega es demora a petició del client més dels 15 dies previstos anteriorment, la garantia començarà a computar-se des de la data de la comunicació al marge de quan es produeixi el lliurament. Així mateix no sent la demora imputable MOGUSA 1820 SL., el client haurà d’abonar, l’import de 16,67 euros/dia en concepte preu d’ocupació, dipòsit i responsabilitat, fins a fer efectiva l’entrega. MOGUSA 1820 SL emetrà i enviarà mensualment la factura al client, sent condició essencial el seu pagament per a que es produeixi el lliurament de la comanda.

El comprador tindrà el dret de desistiment, exceptuant els casos previstos de forma expressa en aquestes condicions, que haurà d’exercitar en el termini de 14 dies naturals comptats des de la data de lliurament del producte. La forma d’exercitar-lo podrà consultar-lo a la pàgina web: www.mobles-guell.com.

Els productes personalitzats no tenen el dret de desistiment, nomes serà aplicable als productes que el full de comanda indiqui que no són personalitzats. Tampoc, tenen aquest dret, en els casos de productes destinats a ús íntim en els que s’hagi de retirar la seva funda protectora com matalassos, coixins, etc. Un cop transcorregut el termini de desistiment, no es podrà anul·lar, ni total ni parcialment la comanda, ni fer cap devolució de gènere.

Si un cop feta l’entrega de la comanda, hi hagués alguna patología o defecte en el producte, abans que tot aconsellem als nostres clients que llegeixin bé aquestes condicions i s’assegurin i comprovin la viabilitat de la seva reclamació per descartar qualsevol altre problema que no es correspongui amb una patología o defecte imputable a Mobles Güell.

Davant de la seva reclamació, Mobles Güell haurà de desplaçar-se per fer les comprovacions oportunes. En aquest cas hauran de fer entrega d’un dipòsit de 180 euros. Aquesta quantitat es destinarà al pagament del desplaçament de Mobles Güell pel cas de que finalment es comprovés que la suposada patología o defecte no és existent o, no està coberta per la garantía, o les causes son alienes a la responsabilitat de Mobles Güell, i, per tant, li correspongui a Vostè assumir-ne el cost. En cas contrari se li retornarà l’import corresponent.

PROTECCIÓ DE DADES

MOGUSA 1820 SL respecta la seva privacitat i, d’acord amb el que estableix el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades (RGPD), amb aquest document s’accepta la incorporació de les dades personals subministrades pel client als fitxers automatitzats d’aquesta empresa. Aquests es conservaran de forma confidencial, i en cap cas seran tramesos a terceres persones, garantint l’adopció de les mesures necessàries per assegurar aquest tractament. Les dades estan registrades a un fitxer de MOGUSA 1820 SL, a la Ctra. del Vendrell nº 1 de Masllorenç. El client pot exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, per escrit per mitjà del sistema de carta, fax o correu electrònic. La finalitat de les dades és per l’execució de les funcions pròpies de la nostra activitat i per encàrrec del client per a la seva informació.

JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA

Per qualsevol litigi o controvèrsia que es pugui derivar d’una comanda o de qualsevol relació comercial, el client renuncia al seu fur jurisdiccional i es sotmet expressament al del domicili social de MOGUSA 1820 SL. El Client manifesta que se li han i explicat les presents condicions, pel que signa de conformitat i les accepta expressament.

Obrir xat!
Hola! En què et podem ajudar?
Hola! 👋🏻

Gràcies per a visitar la nostra web. En què et podem ajudar?

Explica'ns el teu dubte i un dels nostres comercials t'atendrà al més aviat possible.

Moltes gràcies! 🧡