CONDICIONS GENERALS DE VENDA

COMANDES PERSONALITZADES

S’entendrà formalitzada la comanda a l’abonament del 50% del seu preu total.

Un cop feta la comanda  no es pot efectuar cap canvi de model, color, tapisseria, mides,  etc, a excepció de que sigui expressament acceptada i pactada amb MOGUSA 1820 SL.

En qualsevol cas, la modificació o anul·lació de la comanda, ja sigui total o parcial, haurà d’estar expressament convinguda entre ambdues parts.

El curs d’una comanda serà suspès si es produeixen anomalies per causa aliena a MOGUSA 1820 SL, aquesta serà comunicada al client per correu electrònic o telefònicament. El client, al moment de la comunicació, podrà desistir de la comanda o acceptar les noves condicions de venda o característiques del producte. Pel cas de desistiment MOGUSA 1820 SL s’obliga a restituir-li l’import abonat, sense interessos ni danys i perjudicis, en el termini màxim de 14 dies.

Pel cas de comandes que per les seves característiques es precisin la presa de mides, comprovació d’espais o altres comprovacions per part de MOGUSA 1820 SL. Un cop hagin sigut verificades, MOGUSA 1820 SL enviarà la comanda informatitzada al correu electrònic designat pel client, a la que aquest últim haurà de donar la conformitat i efectuar el pagament del 50% del total. En la data que aquests dos fets estiguin realitzats s’entendrà com a formalitzada la comanda i es fixarà la data de lliurament de la mateixa.

COLORS I DESIGUALTAT DE PECES

En tots aquells productes que per la seva elaboració es fan servir matèries naturals el client queda informat que hi pot haver diferents variacions, no sent causa de reclamació.

A títol enunciatiu i no taxatiu; en la fusta: el to; en les xapes: dibuixos d’aigües de la fusta i variacions de tons; en els massissos: dibuixos d’aigües, nusos i variacions de tons; en els marbres: diferències de to i formes dels dibuixos; i altres variacions que pugui tenir el producte final per altres materials; aquestes són característiques que enalteixen i autentiquen el producte, ja que la natura no dona mai dos productes iguals.

Informem al client que: en les tapisseries, no es pot garantir la perfecta igualtat de colors i de teles; i que la pell és un producte natural i únic, no existeixen dues pells que siguin idèntiques, així es que: arrugues, cicatrius, picades d’insectes o altres marques rebudes per l’animal en la seva vida són signes d’autenticitat. En ambdós casos tampoc serà motiu de reclamació.

PREUS

Un cop formalitzada la comanda, el preu no patirà cap tipus de variació, encara que el producte veiés modificat el seu valor de mercat. No obstant, sent que la comanda es fa manualment i a l’acte de la compra, pot estar subjecte a error de càlcul, el preu quedarà en ferm a no ser que MOGUSA 1820 S.L. notifiqui al client algun error de preu. En aquest cas el client tindrà dret a desistir de la compra o confirmar-la amb el nou preu modificat. Amb el preu, hi va inclòs el transport i el muntatge, si no s’especifica el contrari a l’etiqueta o a la Fulla de Comanda.

Cada comanda de producte acumula Punts que se li atorgaran un cop la comanda estigui entregada en la seva totalitat i s’hagi abonat la factura corresponent. Els punts tenen caducitat (es poden consultar les bases dels punts a la pagina web)

Qualsevol altra feina que sol·liciti el client que no estigui inclosa en la comanda, es pressupostarà i facturarà d’acord amb els preus vigents en cada moment, que estan exposats a la botiga i que el client pot demanar al personal. En el cas de l’acceptació del pressupost, les feines es cobraran prèviament a la realització i no acumulen punts. 

TERMINI DE LLIURAMENT

Els terminis de lliurament que consten a la Fulla de Comanda són orientatius, ja sigui per les característiques pròpies de cada producte, els requeriments de la comanda o per circumstàncies alienes a MOGUSA 1820 SL. Es per això que sempre es confirmarà la data d’entrega de la comanda amb el proveïdor, podent ser aquesta modificada al client.

Quan el client hagi informat que entregar-lo en una data concreta és condició essencial, en aquest cas MOGUSA 1820 SL informarà telefònicament o a través de correu electrònic, de la possibilitat de compliment del termini de lliurament requerit un cop rebi la conformitat del Fabricant, oferint al client la facultat de desistiment quan aquest no es pugui complir. Pel cas de que el Client no desisteixi al moment d’efectuar-se la comunicació, s’entendrà que el client accepta la data del lliurament que se li ha notificat.

Pel cas de que el client sol·liciti lliuraments parcials d’una comanda, s’haurà d’abonar el seu preu íntegre sense que es descompti la quantitat entregada i si es requereix als preus vigents en aquell moment es cobraran ports addicionals per cadascun dels lliuraments.

La quantitat entregada es descomptarà al lliurament de l’última part de la comanda.

FORMA DE PAGAMENT

Pagament al comptat:

El pagament de la quantitat pendent es realitzarà previ al lliurament del gènere.

Per comandes amb termini de lliurament superior als 3 mesos sol·licitades pel client:

Als 90 dies naturals des de la comanda, s’enviarà la factura de l’import restant a l’adreça de correu electrònic facilitada pel client, i haurà de ser abonada en 48 hores des de la data de l’enviament. El període de garantia començarà a comptar a partir dels 90 dies des de la data de la comanda. En aquest cas MOGUSA 1820 SL quedarà exempt de qualsevol responsabilitat pel cas d’anul·lació del model per part del fabricant i de les conseqüències que se’n puguin derivar. Si es requereix als preus vigents en aquell moment es cobraran ports addicionals per cadascun dels lliuraments.

RESERVA DE DOMINI

El client autoritza a no lliurar la comanda de compra sinó es realitza el pagament en la seva totalitat, donant dret a MOGUSA 1820 SL a cobrar les despeses ocasionades en cas de no pagament de la comanda. 

ENTREGA I MUNTATGE

Serà prèviament comunicat i planificat amb el client, i necessàriament haurà de dur-se a terme en el termini màxim de 15 dies des de la comunicació. La feina inclosa a una comanda personalitzada és exclusivament la de transportar i muntar el mobiliari comprat. No inclou desmuntatge o trasllat de mobles vells que pugui tenir el client al lloc que han d’ocupar els que ha comprat. Per tant el client es compromet que en el moment del muntatge l’espai estarà lliure per a que el muntatge es pugui fer en la major rapidesa i efectivitat. En el cas que no fos així, MOGUSA 1820 SL, es reserva el dret (segons la planificació que es tingui en aquell dia) de no realitzar el muntatge en el dia acordat fent-se càrrec el client del sobre cost que aquest fet comporti, el pagament del qual serà condició per la nova planificació d’entrega i muntatge.

MOGUSA 1820 SL es reserva el dret de llogar un elevador de mobles si l’accés a l’habitatge no es pot fer amb els nostres muntadors tenint en compte les característiques de l’edifici. Aquest servei extern a MOGUSA 1820 SL anirà a càrrec del client.

MOGUSA 1820 SL, no es fa responsable dels possibles desperfectes que es produeixin en el moment de fer un forat a la paret si hi hagués qualsevol tipus de servei: aigua, electricitat, telèfon, o altres serveis que no estiguin a la vista, i els operaris de MOGUSA 1820 SL no estiguin prèviament advertits. Correrà a càrrec del client la reparació del desperfecte i les despeses addicionals que es produeixin a MOGUSA 1820 SL per tal incident. Tots aquells defectes que per qualsevol motiu pogués tenir la construcció, no serà imputable al muntatge dels mobles lliurats.

GARANTIA. RECLAMACIONS. DEVOLUCIONS

Els objectes o béns adquirits estan GARANTITS davant del comprador designat a la capçalera d’aquest document en els següents termes:

A- El bé té un termini de garantia de fins a dos anys des la data de lliurement.

B- Per la falta de conformitat en el bé per l’existència de defecte en el producte que es posi de manifest durant un termini de sis mesos a partir de la data del lliurament, es garanteix la reparació totalment gratuïta dels vicis o defectes originals, o la substitució o devolució de l’import si l’objecte reparat no quedés en condicions òptimes per a l’ús al qual va destinat.

C- Pel cas de reclamació passats aquests sis mesos i fins als dos anys, el client haurà de demostrar que el defecte era d’origen, i que aquest no es deu a un mal ús o al pas del temps.

D- El client que adquireixi productes de botiga els haurà de revisar i els acceptarà tal com són, quedant informat de que els productes de botiga sempre seran considerats com a “resta” ja que són productes que han estat exposats, a l’abast del públic i per tant, tenen algun defecte o deteriorament, pel que no tindrà dret a fer cap devolució, ni reparació, ni substitució, sense que pugui fer cap reclamació i no tenint cap garantia.

Feta la comunicació al client de que la comanda està preparada pel seu lliurament, si la data d’entrega es demora a petició del client més dels 15 dies previstos anteriorment,  la garantia començarà a computar-se des de la data de la comunicació sens perjudici que el lliurament es produeixi en una data posterior a raó del incompliment del client d’acceptar l’entrega i el muntatge segons les presents condicions. Així mateix sent la demora imputable al client, aquest haurà d’abonar a MOGUSA 1820 SL, l’import de 15,73 euros/dia en concepte preu d’ocupació, dipòsit i responsabilitat, fins a fer efectiva l’entrega.

MOGUSA 1820 SL quedarà facultada a no fer l’entrega fins que no s’aboni la factura corresponent als dies consumits d’ocupació.

El comprador tindrà el dret de desistiment que haurà d’exercitar en el termini de 14 dies naturals comptats des de la data de lliurament del producte. La forma d’exercitar-lo podrà consultar-lo a la pàgina web: www.mobles-guell.com. No tindrà el dret de desistiment en el cas de productes personalitzats, que constarà expressament en el Full de Comanda per haver sigut fabricats per encàrrec amb les especificacions del client o confeccionat de conformitat a les mides sol·licitades. Tampoc en els casos de productes destinats a ús íntim en els que s’hagi de retirar la seva funda protectora com matalassos, coixins, etc. Un cop transcorregut el termini de desistiment, no es podrà anul·lar, ni total ni parcialment la comanda, ni fer cap devolució de gènere.

JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA

MOGUSA 1820 SL, amb nº 2.295, està adherit a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, la qual és un sistema extrajudicial i voluntari que permet resoldre amb caràcter vinculant i de manera simple, ràpida i gratuïta les diferències sorgides entre les empreses i els seus clients. També és la unitat administrativa dependent de la Generalitat de Catalunya per donar solució vinculant, ràpida i gratuïta als conflictes que es presentin entre consumidors i empresaris. Per qualsevol litigi o controvèrsia que es pugui derivar d’una comanda o de qualsevol relació comercial, el client renuncia al seu fur jurisdiccional i es sotmet expressament al del domicili social de MOGUSA 1820 SL.

El Client manifesta que se li han entregat i explicat les presents condicions, pel que signa de conformitat les ha entès i les accepta expressament.

PROTECCIÓ DE DADES

MOGUSA 1820 SL respecta la seva privacitat i, d’acord amb el que estableix el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades (RGPD), amb aquest document s’accepta la incorporació de les dades personals subministrades pel client als fitxers automatitzats d’aquesta empresa. Aquests es conservaran de forma confidencial, i en cap cas seran tramesos a terceres persones, garantint l’adopció de les mesures necessàries per assegurar aquest tractament.

Les dades estan registrades a un fitxer de MOGUSA 1820 SL, a la Ctra. del Vendrell, nº 1, de Masllorenç. El client pot exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició de les seves dades, per escrit per mitjà del sistema de carta, fax o correu electrònic. La finalitat de les dades és per l’execució de les funcions pròpies de la nostra activitat i per encàrrec del client per a la seva informació.

btt