Condiciones generals de venda a botiga

Aquestes condicions de venda, són el marc que regirà les relacions comercials entre MOGUSA 1820 SL i el client. 

El producte que es ven a la botiga, mobles, sofàs, complements, etc., es fabrica o es prepara a partir de l’encàrrec del client, pel que es fa especialment per ell. El que s’ha comprat es reflecteix en un full de comanda, especificant producte, quantitat i preu, i si cal, també, s’especifiquen altres característiques, a la fi de produir, amb fidelitat, el que el client ha comprat. El client dona la conformitat de la comanda i d’aquestes condicions de compravenda. Aquesta és una compra personalitzada, llevat que s’indiqui el contrari en el full de comanda.

INFORMACIÓ DE PRODUCTES PRODUÏTS AMB MATÈRIES NATURALS

Tots els productes que per la seva elaboració es fan servir matèries naturals el client queda informat que hi pot haver diferents variacions i marques; a títol enunciatiu i no taxatiu:

La pell és un producte natural i únic, no existeixen dues pells que siguin idèntiques, així es que: arrugues de creixement, picades d’insectes, ferides, cicatrius, o altres marques rebudes per l’animal en la seva vida són signes d’autenticitat; i que en les tapisseries, no es pot garantir la perfecta igualtat de colors i de teles,

En les xapes: dibuixos d’aigües de la fusta i variacions de tons; en els massissos: dibuixos d’aigües, nusos i variacions de tons; en els marbres o similars: diferències de to i/o formes dels dibuixos; i altres variacions d’altres materials que pugui tenir el producte final; aquestes són característiques que enalteixen i autentiquen el producte, ja que la natura no dona mai dos productes iguals. En aquests casos descrits no seran motiu de reclamació en la seva comanda personalitzada.

PREUS

El preu inclou l’IVA, el transport i el muntatge, si no s’especifica el contrari a l’etiqueta o al full de comanda. Un cop formalitzada, la comanda no patirà cap tipus de variació, encara que el producte veiés modificat el seu valor de mercat. La comanda es fa manualment en el moment de fer la compra, i pot estar subjecte a errors de producte i càlcul, i quedarà en ferm, a no ser que MOGUSA 1820 SL notifiqui al client algun error de producte o de preu. En aquest cas el client tindrà dret a desistir de la compra o confirmar-la amb les rectificacions dels errors detectats.

Qualsevol feina addicional sol·licitada pel client, que no estigui inclosa en la comanda, es pressupostarà i facturarà d’acord amb els preus vigents en cada moment, que estan exposats a la botiga i que el client pot demanar al personal. En el cas de l’acceptació del pressupost, les feines es cobraran prèviament a la seva realització.

Cada comanda de producte acumula Punts que se li atorgaran un cop la comanda estigui preparada, facturada, i entregada. Els punts tenen unes condicions i caducitat (el client pot consultar la política del programa de punts a la pagina web https://mobles-guell.com).

COMANDES PERSONALITZADES I PAGAMENT

La seva comanda és personalitzada i queda sotmesa a condició suspensiva i no s’entendrà formalitzada fins a l’abonament del 100 % del seu preu total, a excepció d’acord exprés entre les parts en un sentit diferent. 

Un cop feta la comanda no es pot efectuar cap canvi de model, color, tapisseria, mides, etc., a excepció de que sigui expressament acceptada i pactada amb MOGUSA 1820 SL. En qualsevol cas, la modificació o anul·lació de la comanda, ja sigui total o parcial, haurà d’estar expressament convinguda entre ambdues parts. 

El curs d’una comanda serà suspès si es produeixen anomalies per causa aliena a MOGUSA 1820 SL, aquesta serà comunicada al client per correu electrònic o telefònicament. El client, en el moment de la comunicació, podrà desistir de la comanda o acceptar les noves condicions de venda o característiques del producte. Pel cas de desistiment, MOGUSA 1820 SL s’obliga a restituir-li l’import abonat, sense interessos ni danys i perjudicis, en el termini màxim de 14 dies.

Pel cas de comandes que per les seves característiques precisin la presa de mides, comprovació d’espais o altres comprovacions per part de MOGUSA 1820 SL., un cop hagin sigut verificades, s’enviarà la comanda informatitzada al correu electrònic designat pel client, a la que aquest últim haurà de donar la conformitat i efectuar el pagament del 100% del total, a excepció d’acord entre les parts en diferent sentit. En la data que aquests dos fets estiguin realitzats s’entendrà com a formalitzada la comanda i es fixarà la data de lliurament de la mateixa.

TERMINI DE LLIURAMENT

Els terminis de lliurament que consten al full de comanda són orientatius i poden oscil·lar, ja sigui pels requeriments de la comanda, per les característiques pròpies de cada producte, o per circumstàncies alienes a MOGUSA 1820 SL. Es per això que es confirmarà la data d’entrega aproximada de la comanda amb el proveïdor, podent ser aquesta modificada.

Quan el client hagi sol·licitat una data concreta d’entrega, MOGUSA 1820 SL l’informarà, de la possibilitat de compliment del termini requerit de conformitat amb el proveïdor, oferint al client la facultat de desistiment sinó es pot complir. Si el client no desisteix en el moment d’efectuar-se la comunicació, s’entendrà acceptada la data del lliurament, aproximada, que se li ha notificat.

Si el client sol·licita lliuraments parcials d’una comanda ja formalitzada, es valorarà el seu procediment en cada cas.

ENTREGA I MUNTATGE

Es planificarà juntament amb el client quan la comanda estigui facturada, pagada i preparada per a ser entregada. Haurà de dur-se a terme en el termini màxim de 15 dies des de la nostra comunicació.

La feina inclosa en una comanda és exclusivament la de transportar i muntar el mobiliari comprat. No inclou desmuntatge o trasllat de mobles vells que pugui tenir el client. Per tant, el client, es compromet que en el moment de l’entrega l’espai estarà lliure per poder fer el muntatge amb la màxima efectivitat. En el cas que no fos així, MOGUSA 1820 SL, es reserva el dret (segons la planificació que es tingui en aquell dia) de no realitzar el muntatge en el dia acordat, fent-se càrrec el client del sobre cost que aquest fet comporti, el pagament del qual serà condició per la nova planificació d’entrega i muntatge. 

MOGUSA 1820 SL podrà llogar un elevador de mobles si l’accés a l’habitatge no es pot fer amb els nostres muntadors, tenint en compte les característiques de l’edifici; aquest servei extern a MOGUSA 1820 SL anirà a càrrec del client i constarà com a preu a part a sumar al preu de la comanda.

Si fer el muntatge requereix que es foradi la paret, MOGUSA 1820 SL., no es fa responsable dels possibles desperfectes que es puguin produir per haver-hi qualsevol servei: electricitat, telèfon, o altres serveis que no estiguin a la vista, i els operaris del muntatge no estiguin prèviament advertits. Serà per compte del client la reparació del desperfecte i les despeses addicionals que es produeixin a MOGUSA 1820 SL per tal incident. Tampoc serà imputable al muntatge aquells defectes que per qualsevol motiu pogués tenir la construcció.

GARANTIA, RECLAMACIONS i DEVOLUCIONS

Els objectes o béns adquirits estan GARANTITS davant del comprador designat a la capçalera d’aquest document en els següents termes:

A- El bé té un termini de garantia de fins a tres anys des la data de lliurament.

B- Per la falta de conformitat en el bé, per l’existència de defecte en el producte, i que es posi de manifest durant un termini de dos anys a partir de la data del lliurament, es garanteix la reparació totalment gratuïta dels vicis o defectes originals, o la substitució o devolució de l’import si l’objecte reparat no quedés en condicions òptimes per a l’ús al qual va destinat.

C- Pel cas de reclamació passats aquests dos anys i fins als tres anys, el client haurà de demostrar que el defecte era d’origen, i que aquest no es deu a un mal ús o al pas del temps. 

D- El client que adquireixi productes d’exposició els haurà de revisar i els acceptarà tal com són, quedant informat de que poden tenir el seu preu reduït pel fet de que els productes d’exposició sempre seran considerats com a “resta”; ja que són productes que han estat exposats a l’abast del públic i per tant, tenen algun defecte o deteriorament, pel que no tindrà garantia ni dret a fer cap devolució, ni reparació, ni substitució, per aquests defectes ja existents en el moment de la compra. Per la resta del producte té un any de garantia.

Feta la comunicació al client de que la comanda està preparada pel seu lliurament, si la data d’entrega es demora a petició del client més dels 15 dies previstos anteriorment,  la garantia començarà a computar-se des de la data de la comunicació al marge de quan es produeixi el lliurament. Així mateix no sent la demora imputable MOGUSA 1820 SL., el client haurà d’abonar, l’import de 16,67 euros/dia en concepte preu d’ocupació, dipòsit i responsabilitat, fins a fer efectiva l’entrega. MOGUSA 1820 SL emetrà i enviarà mensualment la factura al client, sent condició essencial el seu pagament per a que es produeixi el lliurament de la comanda.

El comprador tindrà el dret de desistiment, exceptuant els casos previstos de forma expressa en aquestes condicions, que haurà d’exercitar en el termini de 14 dies naturals comptats des de la data de lliurament del producte. La forma d’exercitar-lo podrà consultar-lo a la pàgina web: www.mobles-guell.com.

Els productes personalitzats no tenen el dret de desistiment, nomes serà aplicable als productes que el full de comanda indiqui que no són personalitzats. Tampoc, tenen aquest dret, en els casos de productes destinats a ús íntim en els que s’hagi de retirar la seva funda protectora com matalassos, coixins, etc. Un cop transcorregut el termini de desistiment, no es podrà anul·lar, ni total ni parcialment la comanda, ni fer cap devolució de gènere. 

Si un cop feta l’entrega de la comanda, hi hagués alguna patología o defecte en el producte, abans que tot aconsellem als nostres clients que llegeixin bé aquestes condicions i s’assegurin i comprovin la viabilitat de la seva reclamació per descartar qualsevol altre problema que no es correspongui amb una patología o defecte imputable a Mobles Güell.

Davant de la seva reclamació, Mobles Güell haurà de desplaçar-se per fer les comprovacions oportunes. En aquest cas hauran de fer entrega d’un dipòsit de 180 euros. Aquesta quantitat es destinarà al pagament del desplaçament de Mobles Güell pel cas de que finalment es comprovés que la suposada patología o defecte no és existent o, no està coberta per la garantía, o les causes son alienes a la responsabilitat de Mobles Güell, i, per tant, li correspongui a Vostè assumir-ne el cost. En cas contrari se li retornarà l’import corresponent.

PROTECCIÓ DE DADES

MOGUSA 1820 SL respecta la seva privacitat i, d’acord amb el que estableix el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades (RGPD), amb aquest document s’accepta la incorporació de les dades personals subministrades pel client als fitxers automatitzats d’aquesta empresa. Aquests es conservaran de forma confidencial, i en cap cas seran tramesos a terceres persones, garantint l’adopció de les mesures necessàries per assegurar aquest tractament. Les dades estan registrades a un fitxer de MOGUSA 1820 SL, a la Ctra. del Vendrell nº 1 de Masllorenç. El client pot exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, per escrit per mitjà del sistema de carta, fax o correu electrònic. La finalitat de les dades és per l’execució de les funcions pròpies de la nostra activitat i per encàrrec del client per a la seva informació. 

JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA

Per qualsevol litigi o controvèrsia que es pugui derivar d’una comanda o de qualsevol relació comercial, el client renuncia al seu fur jurisdiccional i es sotmet expressament al del domicili social de MOGUSA 1820 SL. El Client manifesta que se li han i explicat les presents condicions, pel que signa de conformitat i les accepta expressament. 

Condiciones generals de venda a la botiga

Aquestes condicions de venda, són el marc que regirà les relacions comercials entre MOGUSA 1820 SL i el client.

El producte que es ven a la botiga, mobles, sofàs, complements, etc., es fabrica o es prepara a partir de l’encàrrec del client, pel que es fa especialment per ell. El que s’ha comprat es reflecteix en un full de comanda, especificant producte, quantitat i preu, i si cal, també, s’especifiquen altres característiques, a la fi de produir, amb fidelitat, el que el client ha comprat. El client dona la conformitat de la comanda i d’aquestes condicions de compravenda. Aquesta és una compra personalitzada, llevat que s’indiqui el contrari en el full de comanda.

INFORMACIÓ DE PRODUCTES PRODUÏTS AMB MATÈRIES NATURALS

Tots els productes que per la seva elaboració es fan servir matèries naturals el client queda informat que hi pot haver diferents variacions i marques; a títol enunciatiu i no taxatiu:

La pell és un producte natural i únic, no existeixen dues pells que siguin idèntiques, així es que: arrugues de creixement, picades d’insectes, ferides, cicatrius, o altres marques rebudes per l’animal en la seva vida són signes d’autenticitat; i que en les tapisseries, no es pot garantir la perfecta igualtat de colors i de teles.

En les xapes: dibuixos d’aigües de la fusta i variacions de tons; en els massissos: dibuixos d’aigües, nusos i variacions de tons; en els marbres o similars: diferències de to i/o formes dels dibuixos; i altres variacions d’altres materials que pugui tenir el producte final; aquestes són característiques que enalteixen i autentiquen el producte, ja que la natura no dona mai dos productes iguals. En aquests casos descrits no seran motiu de reclamació en la seva comanda personalitzada.

PREUS

El preu inclou l’IVA, el transport i el muntatge, si no s’especifica el contrari a l’etiqueta o al full de comanda. Un cop formalitzada, la comanda no patirà cap tipus de variació, encara que el producte veiés modificat el seu valor de mercat. La comanda es fa manualment en el moment de fer la compra, i pot estar subjecte a errors de producte i càlcul, i quedarà en ferm, a no ser que MOGUSA 1820 SL notifiqui al client algun error de producte o de preu. En aquest cas el client tindrà dret a desistir de la compra o confirmar-la amb les rectificacions dels errors detectats.

Qualsevol feina addicional sol·licitada pel client, que no estigui inclosa en la comanda, es pressupostarà i facturarà d’acord amb els preus vigents en cada moment, que estan exposats a la botiga i que el client pot demanar al personal. En el cas de l’acceptació del pressupost, les feines es cobraran prèviament a la seva realització.

Cada comanda de producte acumula Punts que se li atorgaran un cop la comanda estigui preparada, facturada, i entregada. Els punts tenen unes condicions i caducitat (el client pot consultar la política del programa de punts a la pagina web https://mobles-guell.com).

COMANDES PERSONALITZADES I PAGAMENT

La seva comanda és personalitzada i queda sotmesa a condició suspensiva i no s’entendrà formalitzada fins a l’abonament del 100 % del seu preu total, a excepció d’acord exprés entre les parts en un sentit diferent.

Un cop feta la comanda no es pot efectuar cap canvi de model, color, tapisseria, mides, etc., a excepció de que sigui expressament acceptada i pactada amb MOGUSA 1820 SL. En qualsevol cas, la modificació o anul·lació de la comanda, ja sigui total o parcial, haurà d’estar expressament convinguda entre ambdues parts.

El curs d’una comanda serà suspès si es produeixen anomalies per causa aliena a MOGUSA 1820 SL, aquesta serà comunicada al client per correu electrònic o telefònicament. El client, en el moment de la comunicació, podrà desistir de la comanda o acceptar les noves condicions de venda o característiques del producte. Pel cas de desistiment, MOGUSA 1820 SL s’obliga a restituir-li l’import abonat, sense interessos ni danys i perjudicis, en el termini màxim de 14 dies.

Pel cas de comandes que per les seves característiques precisin la presa de mides, comprovació d’espais o altres comprovacions per part de MOGUSA 1820 SL., un cop hagin sigut verificades, s’enviarà la comanda informatitzada al correu electrònic designat pel client, a la que aquest últim haurà de donar la conformitat i efectuar el pagament del 100% del total, a excepció d’acord entre les parts en diferent sentit. En la data que aquests dos fets estiguin realitzats s’entendrà com a formalitzada la comanda i es fixarà la data de lliurament de la mateixa.

TERMINI DE LLIURAMENT

Els terminis de lliurament que consten al full de comanda són orientatius i poden oscil·lar, ja sigui pels requeriments de la comanda, per les característiques pròpies de cada producte, o per circumstàncies alienes a MOGUSA 1820 SL. Es per això que es confirmarà la data d’entrega aproximada de la comanda amb el proveïdor, podent ser aquesta modificada.

Quan el client hagi sol·licitat una data concreta d’entrega, MOGUSA 1820 SL l’informarà, de la possibilitat de compliment del termini requerit de conformitat amb el proveïdor, oferint al client la facultat de desistiment sinó es pot complir. Si el client no desisteix en el moment d’efectuar-se la comunicació, s’entendrà acceptada la data del lliurament, aproximada, que se li ha notificat.

Si el client sol·licita lliuraments parcials d’una comanda ja formalitzada, es valorarà el seu procediment en cada cas.

ENTREGA I MUNTATGE

Es planificarà juntament amb el client quan la comanda estigui facturada, pagada i preparada per a ser entregada. Haurà de dur-se a terme en el termini màxim de 15 dies des de la nostra comunicació.

La feina inclosa en una comanda és exclusivament la de transportar i muntar el mobiliari comprat. No inclou desmuntatge o trasllat de mobles vells que pugui tenir el client. Per tant, el client, es compromet que en el moment de l’entrega l’espai estarà lliure per poder fer el muntatge amb la màxima efectivitat. En el cas que no fos així, MOGUSA 1820 SL, es reserva el dret (segons la planificació que es tingui en aquell dia) de no realitzar el muntatge en el dia acordat, fent-se càrrec el client del sobre cost que aquest fet comporti, el pagament del qual serà condició per la nova planificació d’entrega i muntatge.

MOGUSA 1820 SL podrà llogar un elevador de mobles si l’accés a l’habitatge no es pot fer amb els nostres muntadors, tenint en compte les característiques de l’edifici; aquest servei extern a MOGUSA 1820 SL anirà a càrrec del client i constarà com a preu a part a sumar al preu de la comanda.

Si fer el muntatge requereix que es foradi la paret, MOGUSA 1820 SL., no es fa responsable dels possibles desperfectes que es puguin produir per haver-hi qualsevol servei: electricitat, telèfon, o altres serveis que no estiguin a la vista, i els operaris del muntatge no estiguin prèviament advertits. Serà per compte del client la reparació del desperfecte i les despeses addicionals que es produeixin a MOGUSA 1820 SL per tal incident. Tampoc serà imputable al muntatge aquells defectes que per qualsevol motiu pogués tenir la construcció.

GARANTIA, RECLAMACIONS i DEVOLUCIONS

Els objectes o béns adquirits estan GARANTITS davant del comprador designat a la capçalera d’aquest document en els següents termes:

A- El bé té un termini de garantia de fins a tres anys des la data de lliurament.

B- Per la falta de conformitat en el bé, per l’existència de defecte en el producte, i que es posi de manifest durant un termini de dos anys a partir de la data del lliurament, es garanteix la reparació totalment gratuïta dels vicis o defectes originals, o la substitució o devolució de l’import si l’objecte reparat no quedés en condicions òptimes per a l’ús al qual va destinat.

C- Pel cas de reclamació passats aquests dos anys i fins als tres anys, el client haurà de demostrar que el defecte era d’origen, i que aquest no es deu a un mal ús o al pas del temps.

D- El client que adquireixi productes d’exposició els haurà de revisar i els acceptarà tal com són, quedant informat de que poden tenir el seu preu reduït pel fet de que els productes d’exposició sempre seran considerats com a “resta”; ja que són productes que han estat exposats a l’abast del públic i per tant, tenen algun defecte o deteriorament, pel que no tindrà garantia ni dret a fer cap devolució, ni reparació, ni substitució, per aquests defectes ja existents en el moment de la compra. Per la resta del producte té un any de garantia.

Feta la comunicació al client de que la comanda està preparada pel seu lliurament, si la data d’entrega es demora a petició del client més dels 15 dies previstos anteriorment, la garantia començarà a computar-se des de la data de la comunicació al marge de quan es produeixi el lliurament. Així mateix no sent la demora imputable MOGUSA 1820 SL., el client haurà d’abonar, l’import de 16,67 euros/dia en concepte preu d’ocupació, dipòsit i responsabilitat, fins a fer efectiva l’entrega. MOGUSA 1820 SL emetrà i enviarà mensualment la factura al client, sent condició essencial el seu pagament per a que es produeixi el lliurament de la comanda.

El comprador tindrà el dret de desistiment, exceptuant els casos previstos de forma expressa en aquestes condicions, que haurà d’exercitar en el termini de 14 dies naturals comptats des de la data de lliurament del producte. La forma d’exercitar-lo podrà consultar-lo a la pàgina web: www.mobles-guell.com.

Els productes personalitzats no tenen el dret de desistiment, nomes serà aplicable als productes que el full de comanda indiqui que no són personalitzats. Tampoc, tenen aquest dret, en els casos de productes destinats a ús íntim en els que s’hagi de retirar la seva funda protectora com matalassos, coixins, etc. Un cop transcorregut el termini de desistiment, no es podrà anul·lar, ni total ni parcialment la comanda, ni fer cap devolució de gènere.

Si un cop feta l’entrega de la comanda, hi hagués alguna patología o defecte en el producte, abans que tot aconsellem als nostres clients que llegeixin bé aquestes condicions i s’assegurin i comprovin la viabilitat de la seva reclamació per descartar qualsevol altre problema que no es correspongui amb una patología o defecte imputable a Mobles Güell.

Davant de la seva reclamació, Mobles Güell haurà de desplaçar-se per fer les comprovacions oportunes. En aquest cas hauran de fer entrega d’un dipòsit de 180 euros. Aquesta quantitat es destinarà al pagament del desplaçament de Mobles Güell pel cas de que finalment es comprovés que la suposada patología o defecte no és existent o, no està coberta per la garantía, o les causes son alienes a la responsabilitat de Mobles Güell, i, per tant, li correspongui a Vostè assumir-ne el cost. En cas contrari se li retornarà l’import corresponent.

PROTECCIÓ DE DADES

MOGUSA 1820 SL respecta la seva privacitat i, d’acord amb el que estableix el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades (RGPD), amb aquest document s’accepta la incorporació de les dades personals subministrades pel client als fitxers automatitzats d’aquesta empresa. Aquests es conservaran de forma confidencial, i en cap cas seran tramesos a terceres persones, garantint l’adopció de les mesures necessàries per assegurar aquest tractament. Les dades estan registrades a un fitxer de MOGUSA 1820 SL, a la Ctra. del Vendrell nº 1 de Masllorenç. El client pot exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, per escrit per mitjà del sistema de carta, fax o correu electrònic. La finalitat de les dades és per l’execució de les funcions pròpies de la nostra activitat i per encàrrec del client per a la seva informació.

JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA

Per qualsevol litigi o controvèrsia que es pugui derivar d’una comanda o de qualsevol relació comercial, el client renuncia al seu fur jurisdiccional i es sotmet expressament al del domicili social de MOGUSA 1820 SL. El Client manifesta que se li han i explicat les presents condicions, pel que signa de conformitat i les accepta expressament.

Obrir xat!
Hola! En què et podem ajudar?
Hola! 👋🏻

Gràcies per a visitar la nostra web. En què et podem ajudar?

Explica'ns el teu dubte i un dels nostres comercials t'atendrà al més aviat possible.

Moltes gràcies! 🧡