Política de Privacitat

Qui és el Responsable de Tractament de les seves dades personals?

Li informem que les dades personals que vostè ens ha facilitat seran tractades per MOBLES GÜELL, SA, com a Responsable de Tractament, amb adreça a Ctra. del Vendrell, 1 – 43718 Masllorenç (Baix Penedès), telèfon 977 628 110, i correu electrònic info@proves.olalon.com/mobles-guell.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament serà la de:

  1. Respondre a les consultes que vostè com usuari ens pugui realitzar i/o

  2. Remetre-li nostra newsletter.

  3. Proporcionar accés a l'usuari a determinades funcionalitats del lloc web;

Quina és la base jurídica del tractament de les seves dades personals?

L'atorgament del consentiment per vostè com a usuari del lloc web.

A qui facilitarem les seves dades personals?

Les seves dades personals no seran cedides a tercers a excepció d'imperatiu legal, sense que es prevegi la realització de cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. [ADAPTAR AL CAS EN CONCRET SI ÉS REALITZEN CESSIONS O TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES]

En cas de cessió, se li informarà de forma prèvia, sol·licitant el seu consentiment exprés per dur a terme la cessió.

Durant quant temps mantindrem les seves dades personals?

Les dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual ens les han proporcionat, una vegada complerta la mateixa, les dades de caràcter personal es guardaran, degudament bloquejades, segons el que estableixi la normativa sectorial vigent. En concret es conservaran durant un termini:

a. De quatre anys en cas de mandat tributari en virtut de l’Art. 66 i ss LGT

b. De cinc anys per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions, en virtut del que es disposa en l'art. 1.964.2 del C. c.

c. De sis anys respecte els llibres de comptabilitat, factures.. segons l’art. 30 CC.

Quins són els seus drets com a titular de les seves dades personals?

Té dret a sol·licitar l'accés, la rectificació de les seves dades personals incorrectes o inexactes, la portabilitat, i la supressió de les seves dades personals, entre altres motius, quan les dades ja no són necessàries per a les finalitats pels quals es van recollir.

També podrà sol·licitar en determinades situacions, la limitació del tractament de les seves dades personals, conservant-les únicament per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Podrà també oposar-se al tractament de les seves dades personals, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Segons el que es disposa en l'Art. 7.3 RGPD, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment, sense que la retirada del consentiment afecti a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix. Se li informa que, si exerceix aquest dret, no es podrà continuar duent a terme les finalitats per les quals es van recaptar les seves dades.

Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que els seus drets han sigut vulnerats en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Podrà exercitar tots aquests drets mitjançant l'enviament d’un correu electrònic a info@proves.olalon.com/mobles-guell o mitjançant carta a Carretera del Vendrell, nº 1 (CP.43718) Mas Llorenç (Baix Penedès), indicant com a Assumpte: “RGPD” i adjuntant fotocòpia del seu document identificatiu.

Obligatorietat

Algunes de les caselles en les quals l'usuari ha d'introduir les seves dades personals estan marcades amb un asterisc (*), la qual cosa significa l'obligatorietat de l'usuari d'emplenar les mateixes ja que en cas contrari, no es podrà cursar la sol·licitud efectuada per l'usuari.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat, suposa la impossibilitat de subscriure's a la nostra newsletter, o rebre la informació sol·licitada.

Principis del tractament

Les dades personals proporcionades per l'usuari són tractades de conformitat amb el que es disposa en l'Art. 5 i 6 del RGPD, de manera lícita lleial i transparent, recollides amb les finalitats a dalt especificades, sent les mateixes legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats. Així mateix, es garanteix la confidencialitat en el seu tractament.  A més les dades recollides són adequades, pertinents i limitades en relació amb les finalitats per les que són tractades.

Veracitat i exactitud de les dades personals de l'usuari

L'usuari garanteix que les dades aportades són verídiques, exactes i correctes, i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es pogués produir en aquestes amb la finalitat de donar compliment al principi d'exactitud de les dades de caràcter personal establert pel RGPD.

L'usuari exonera a MOBLES GÜELL, SA de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Acceptació i consentiment

Mitjançant la indicació i introducció de les dades personals, vostè atorga el consentiment inequívoc i exprés a MOBLES GÜELL, SA perquè procedeixi al tractament de les dades personals facilitades per a les finalitats esmentades anteriorment.

Canvis en la present política de privacitat

MOBLES GÜELL, SA es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Correus comercials

Només seran remesos quan siguin expressament sol·licitats per l'usuari, per això en els formularis de contacte del nostre lloc web té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a la recepció del mateix, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

TOP